Opintoja, töitä, nostureita ja yksi opinnäytetyö

Oma koulutuspolkuni ei vienyt minua tavanomaista reittiä pitkin armeijan kautta takaisin koulun penkille, vaan halusin viettää vähintään yhden välivuoden ja tehdä töitä. Muutamien sattumien kautta tuo välivuosi venähti viiden vuoden mittaiseksi. Näihin vuosiin mahtui kuitenkin ammattitutkinto oppisopimuksella ja muutama lukion kurssi. Samalla itselleni vahvistui tunne siitä, että haluan suorittaa AMK-tutkinnon jossain vaiheessa. Enää piti vain valita ala ja opiskelumuoto. Ammattini kautta olin rakentanut vankan pohjan metallinjalostuksen parissa ja halusin laajentaa osaamistani myös alan ulkopuolelle. Päädyin opiskelemaan työn ohella Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjoamaa Industrial Management -tutkinto-ohjelmaa verkko-opintoina vuonna 2018. Opintojen edetessä siirryin sisäisellä siirrolla töihin toiseen tehtaaseen läheiselle paikkakunnalle, minkä myötä työnkuvani muuttui samalla enemmän hallinnolliseen suuntaan.

Opintojen loppuvaiheessa alkoi tuo kuuluisa opinnäytetyö kolkuttelemaan jo ovelle. Opinnäytetyön aiheen keksiminen tuntui aluksi haastavalta ja haastattelinkin useaa eri henkilöä organisaation sisältä aina tutkimus- ja kehitysosastolta hankintaosastoon. Minulle oli alusta asti selvää, että haluaisin tehdä työn, joka hyödyttäisi niin työnantajaani kuin omaa ammatillista kehittymistänikin. Lopulta sain aiheen opinnäytetyöhön oman esimieheni ehdotuksesta ja se liittyi investointiin, joka oli tulossa omalle vastuualueelleni.

Alkuun olin epävarma tutkimusmenetelmän valinnasta ja tutkimusaiheen rajauksesta. Lähtöasetelmana oli tutkia ja selvittää tulevan siltanosturin tietojärjestelmän hyötyjä tuotannolle valimossa. Aluksi aiheen rajaaminen oli vaikeaa, sillä aihe tuntui eri näkökulmista tarkasteltuna joko liian suppealta tai liian laajalta. Totesin kuitenkin aiheen istuvan tuotantotalouden opintoihini hyvin. Suunnittelin aluksi tekeväni kvantitatiivisen tutkimuksen, mutta opettajan ja työpaikan ohjaajan opastuksella päädyin tekemään kvalitatiivisen tutkimuksen. Menetelmäksi valitsin teemahaastattelun.

Tutkimusaiheen rajauksen ja menetelmän määrittämisen jälkeen työ lähti liikkeelle teoriaosuuden kirjoittamisella. Tämä oli haastavin vaihe työn tekemisessä, sillä siltanostureiden tietojärjestelmistä ei löytynyt kovain paljon tutkimusta tai artikkeleita ja toisaalta vastaavat tietojärjestelmät räätälöidään usein asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Oli siis ensin selvitettävä, mihin järjestelmä periaatteen tasolla kykenisi, mihin se vaikuttaisi ja kuinka laajasti. Näiden tulosten pohjalta sain teoriaosuuden raamit kirjoitettua.

Seuraavana ohjelmassa oli itse haastatteluiden tekeminen. Tätä vaihetta varjosti haaste siitä, että tietojärjestelmän mahdolliset hyödyt tunnistettiin ylettyvän toimeksiantajan molempiin eri paikkakunnalla oleviin tehtaisiin. Omana etuna oli kokemus molemmista tehtaista, sillä tunsin molempien prosessit suhteellisen kattavasti ja tätä kautta pystyin päättämään työtä varten haastateltavat henkilöt.

Haastattelujen jälkeen vuorossa oli aineiston purkaminen ja analysointi tutkimusta varten. Ennalta odotettujen tulosten lisäksi haastatteluista nousi esille uusia soveltamis- ja vaikutuskohteita järjestelmälle, joten jouduin päivittämään teoriaosuutta muutamaan otteeseen. Vaikka teoriaosuuteen palaaminen tuntui syövän resursseja, oli se kuitenkin työn merkityksellisyyden kannalta ehdotonta.

Viimeisenä vaiheena oli tutkimustulosten yhteenveto ja mahdolliset jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset. Oma työni jatkui samassa virassa vielä opinnäytetyön jälkeenkin, ja tätä kirjoittaessa järjestelmää ei ole vielä saatu toimimaan siinä laajuudessa, mitä työssä päästiin tunnistamaan.

Koko opinnäytetyön prosessi kesti tammikuun alusta toukokuun alkuun. Huolimatta ennakko-odotuksista ja teoriaosuuteen palaamisesta, itse prosessi oli suhteellisen selkeäviivainen, ja koulun opettajan sekä työpaikan ohjaajan ansiosta työssä pysyi kuitenkin koko prosessin ajan hyvä flow. Myös täysiaikainen ja jokapäiväinen työskentely investoinnin parissa edesauttoi tutkimuksen tekemistä, sillä päivittäinen osallistuminen ja keskusteleminen asianosaisten kanssa toi arvokkaita näkökulmia, oivalluksia ja ideoita siihen, miten järjestelmää voisi hyödyntää.

Opinnäytetyön voisi ajatella olevan eräänlainen tutkinnon ”loppuvastus”, jota varten on prepattu kaikki aiemmat kurssit tutkinnossa. Itse kehotan näkemään opinnäytetyön enemmän itsensä kehittämis- ja haastamisprojektina, jossa pääsee näyttämään, mitä on oppinut. Ajattelen, että haastavaltakin tuntuviin aiheisiin kannattaa tarttua, sillä lopputulos on sen arvoinen.

Eero Siitari

Kirjoittaja valmistui toukokuussa 2022 insinööriksi Industrial Management -tutkinto-ohjelmasta. Hän jatkoi opintojaan seuraavana syksynä opintovapaalla Tampereen yliopistoon tuotantotalouden maisteriohjelmaan ja tavoitteena on saada parissa vuodessa diplomi-insinöörin tutkinto valmiiksi.

Hänen opinnäytetyönsä Crane’s information system in operations management palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Portfolio-opinnäytetyö lisää opintojaksotuotosten merkitystä ja sujuvoittaa valmistumista

Portfolio-opinnäytetöitä koskeva pilotointi aloitettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2019. Maaliskuussa 2022 johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistunut Työelämän laadun kehittämismalli -opinnäytetyöni on lajissaan ensimmäinen Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kun opintojani koskevassa aloitustilaisuudessa 2020 kuulin tästä vaihtoehdosta, heräsi mielenkiintoni välittömästi. Käytyäni keskustelun koulutusohjelmavastaavan ja pilotoinnista vastaavan yliopettajan kanssa pääsin aloittamaan tietoperustan ja tutkimusaineiston keräämisen heti opintojen alussa. Minulla oli jo tuolloin aiempien opintojeni pohjalta näkemys opinnäytetyön aiheesta, tavoitteesta, viitekehyksestä ja tutkimuskysymyksestä. Ne tarkentuivat YAMK-opintojen edetessä, minkä perusteella valitsin lopulliseen opinnäytetyöhöni sellaiset opintojaksotehtävien tuotokset tai niiden osat, joiden arvioin edistävän tutkimuskysymyksiin vastaamista ja tavoitteiden saavuttamista. Mukaan valikoitui peräti seitsemän opintojaksotuotosta, joista muodostin ehyen kokonaisuuden.

Hyödynsin tutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin vastaamisessa myös omaa osaamis- ja kokemuspääomaani. Tämän takia vertaaminen laajaan tietoperustaan oli tärkeää, jotta sain valinnat ja ratkaisut mahdollisimman objektiivisiksi, tulkinnan ristiriidattomaksi ja johtopäätökset pohjautumaan aineistoon.

Suosittelen lämpimästi tätä opinnäytetyömuotoa kaikille. Siinä aihetta pääsee tutkimaan syvällisesti eri näkökulmista sekä ottamaan laajankin kokonaisuuden hallintaan. Etenkin työn ohessa opiskeleville se on aikatehokas tapa, joka lisää opintojaksotuotosten merkitystä ja edistää opinnäytetyön etenemistä heti opintojen alusta alkaen. Kannustankin teitä opiskelijoita heti opintojen alussa käyttämään aikaa opinnäytetyön aiheen pohtimiseen sekä opinnäytetyön merkityksen kirkastamiseen oman osaamisen kehittämisessä ja kuvaamisessa ja opintojen sujuvassa etenemisessä. Myös opettajien on tärkeää tuntea tämä vaihtoehto ja mahdollistaa omalta osaltaan sen toteuttaminen – kuten omassa tapauksessani esimerkillisesti tapahtuikin.

Kannustan myös oman olemassa olevan osaamis- ja kokemuspääoman hyödyntämiseen opinnäytetyössä. Vaikka sen tunnistamisessa ja kuvaamisessa on oma työnsä, on se oivallinen tapa reflektoida omaa kokemustietoa ja mahdollista asiantuntijatietoa suhteessa tutkittuun tietoon. Pidän tätä tärkeänä, koska uskon, että kokemustiedon, asiantuntijatiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu ja niiden integrointi tulevat tulevaisuudessa saamaan entistä enemmän huomiota.

Tieto opinnäytetyöni sijoittumisesta Osaaja-opinnäytetyökilpailussa nosti kyyneleet silmiini. Samoin kiitollisuudesta kumpuava liikutus oli läsnä tuossa kuvassa, jossa kädessäni on tuore tutkintotodistus. Olennaista ei ole palkinto itsessään, vaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen. Kiitos kaikille, jotka mahdollistitte minulle tämän elämyksen.

Teille, joiden opinnäytetyö on vielä suunnitteilla tai työn alla, haluan vilpittömästi sanoa, pyytäkää, ottakaa vastaan ja antakaa palautetta. Uskaltamalla pysähtyä ja nauttia hetkestä koko opinnäytetyöprosessista tulee suorittamisen sijaan merkityksellinen vaihe kasvupolullanne.

Kirsi Sainio-Lehtimäki

Kirjoittaja valmistui maaliskuussa 2022 tradenomiksi (ylempi AMK) johtamisen ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta. Hän on työskennellyt Ulvilan kaupungin hallintopäällikkönä toukokuusta 2022 alkaen.

Hänen opinnäytetyönsä Työelämän laadun kehittämismalli palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Kuva: Kirsi Sainio-Lehtimäki

Innostu ennakkoluulottomasti – opinnäytetyöstä uutta osaamista

Ovatko arvonlisäverotuksen kiemurat sinulle tuttuja juttuja? Pohditko vapaa-ajallasi arvonlisäverokantoja ja niiden soveltamista käytännössä? Omalta kohdaltani voin todeta, että ennen opintojani SAMKissa minulla ei ollut käynyt mielessäkään tällaiseen aiheeseen, saati siihen liittyvään teoriaan, perehtyminen. Vielä opintojeni alussakaan en olisi nähnyt itseäni uppoutumassa verotukseen liittyvään lainsäädäntöön ja kirjoittamassa arvonlisäverotuksen yksityiskohdista. Mutta kuten elämässä usein käy, koskaan ei tiedä, millaisesta tilanteesta itsensä saattaa seuraavassa hetkessä löytää.

Alun perin hain liiketalouden tutkinto-ohjelmaan lyhyen harkinnan jälkeen, kun aiemman ammattini suhteen työtilanne heikkeni juuri ennen koronaepidemian puhkeamista. Uutta suuntaa etsiessäni haku osui sopivasti eteen. Vielä opintojeni alussa minulla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, millaisiin asioihin tulisin opintojeni aikana perehtymään tai millaisiin työtehtäviin toivoisin päätyväni. Olin aloittamassa työelämässäni uuden kappaleen ja lähdin matkaan avoimin mielin.

Opintojeni aikana yllätin itseni monella eri tavalla, mutta aivan erityisesti hämmästytin itseäni innostumalla verotuksesta – asia, josta en vielä muutama vuosi sitten olisi voinut kuvitella kiinnostuvani ja johon liittyvät asiat olivat itselleni perusasioita lukuun ottamatta hyvinkin vieraita. Verotukseen liittyviä opintoja ei sisältynyt koulutukseni pakollisiin kursseihin lainkaan, mutta alkuun päästyäni ahmin mielenkiinnolla kaikki valinnaiset verotuksen kurssit, jotka SAMKin valikoimasta löytyivät. Kiinnostus kasvoi samaa tahtia tiedon lisääntyessä. Olin kevyesti hahmotellut opinnäytetyöni mahdollisesti verotukseen liittyvää aihetta noin opintojeni puolivälissä, mutta vakavammin aloin pohtia aihetta vasta lähempänä opintojeni loppumetrejä. Osin tämä johtui siitä, että opiskellessani nopeassa aikataulussa olin lähes huomaamattani päätynyt opintojeni viimeiselle kolmannekselle uhraamatta yhtäkään kunnollista, jäsenneltyä, ajatusta tulevalle opinnäytetyölleni. Opinnäytetyö, opintojen viimeinen ja suurin loppurutistus, tuntui olevan vielä kaukana tulevaisuudessa.

Samaan aikaan, kun opinnäytetyön tekeminen alkoi vääjäämättä lähestyä, aloitin uudessa työpaikassa itselleni uudella alalla. Sen lisäksi, että työ ja ala olivat itselleni uusia, työnkuvani liittyi läheisesti yhteen työelämän uusimmista työskentelymuodoista, kevytyrittäjyyteen. Kyseessä on yrittäjämäinen tapa tehdä työtä, jossa työsuoritteiden laskutus tapahtuu niin sanotun laskutuspalveluyrityksen kautta. Koska kevytyrittäjyys on suhteellisen tuore ilmiö työmarkkinoilla, kirjallisuutta ja ohjeistusta asiaan liittyen ei juuri ole saatavilla. Ohjeistukselle on kuitenkin selkeä tarve erilaisissa työtehtävissä.

Ilokseni havaitsin tässä kohtaa oivan tilaisuuden rakentaa opinnäytetyöni siten, että voisin sekä vastata työnantajani tarpeeseen että hyödyntää omaa kiinnostustani verotuksen maailmaan. Samalla opinnäytetyön rakentaminen auttoi itseäni kehittymään työssäni, sillä työnkuvaani sisältyi läheisesti arvonlisäverotuksen ymmärtäminen ja arvolisäverokantojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa. Opinnäytetyötä tehdessäni ja aineistoon perehtyessäni aloin hahmottaa paremmin arvonlisäverotusta kokonaisuutena, ja aiheeseen liittyvän teorian soveltaminen omassa työssäni helpottui.

Koen tärkeäksi hallita hyvin sen, mitä teen, sillä varmuus omasta asiasta auttaa minua myös toimimaan paremmin apuna muille. Tämän otin lähtökohdaksi lähtiessäni rakentamaan omaa opinnäytetyötäni. Arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset ovat usein vaikeaselkoisia, joten asiantuntijoilta kaivataan luotettavia ja helppotajuisia vastauksia. Päämääränäni oli siis kirjoittaa opinnäytetyöstäni selkeä opas, joka on toimeksiantajan työntekijöiden tukena arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tuleville opinnäytetyön tekijöille suosittelen lämpimästi pitämään mielen avoimena opintojen aikana, sillä voit yllättää itsesi innostumalla asiasta, jota et koskaan olisi kuvitellut pitäväsi mielenkiintoisena. Yllättävä kiinnostus saattaa ohjata eteenpäin opinnäytetyötä suunnitellessasi. Aiheen pohtiminen hyvissä ajoin on myös suositeltavaa, sillä aika menee nopeasti. Aihehahmotelman olemassaolo luo omalta osaltaan varmuutta siihen, että työläältä tuntuva opinnäytetyö on loppujen lopuksi täysin toteutettavissa.


Sinikka Jokela, tradenomi (AMK)

Kirjoittaja valmistui kesäkuussa 2022 tradenomiksi (AMK) liiketalouden tutkinto-ohjelmasta. Hän työskentelee yksityisellä sektorilla erilaisten asiantuntija- ja taloushallinnon tehtävien parissa. Hänen opinnäytetyönsä Arvonlisäverokannan valinta laskutustoimeksiannossa : case laskutuspalveluyritys X palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Kuva: Pixabay/artinvorel_com