Portfolio-opinnäytetyö lisää opintojaksotuotosten merkitystä ja sujuvoittaa valmistumista

Portfolio-opinnäytetöitä koskeva pilotointi aloitettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2019. Maaliskuussa 2022 johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistunut Työelämän laadun kehittämismalli -opinnäytetyöni on lajissaan ensimmäinen Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kun opintojani koskevassa aloitustilaisuudessa 2020 kuulin tästä vaihtoehdosta, heräsi mielenkiintoni välittömästi. Käytyäni keskustelun koulutusohjelmavastaavan ja pilotoinnista vastaavan yliopettajan kanssa pääsin aloittamaan tietoperustan ja tutkimusaineiston keräämisen heti opintojen alussa. Minulla oli jo tuolloin aiempien opintojeni pohjalta näkemys opinnäytetyön aiheesta, tavoitteesta, viitekehyksestä ja tutkimuskysymyksestä. Ne tarkentuivat YAMK-opintojen edetessä, minkä perusteella valitsin lopulliseen opinnäytetyöhöni sellaiset opintojaksotehtävien tuotokset tai niiden osat, joiden arvioin edistävän tutkimuskysymyksiin vastaamista ja tavoitteiden saavuttamista. Mukaan valikoitui peräti seitsemän opintojaksotuotosta, joista muodostin ehyen kokonaisuuden.

Hyödynsin tutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin vastaamisessa myös omaa osaamis- ja kokemuspääomaani. Tämän takia vertaaminen laajaan tietoperustaan oli tärkeää, jotta sain valinnat ja ratkaisut mahdollisimman objektiivisiksi, tulkinnan ristiriidattomaksi ja johtopäätökset pohjautumaan aineistoon.

Suosittelen lämpimästi tätä opinnäytetyömuotoa kaikille. Siinä aihetta pääsee tutkimaan syvällisesti eri näkökulmista sekä ottamaan laajankin kokonaisuuden hallintaan. Etenkin työn ohessa opiskeleville se on aikatehokas tapa, joka lisää opintojaksotuotosten merkitystä ja edistää opinnäytetyön etenemistä heti opintojen alusta alkaen. Kannustankin teitä opiskelijoita heti opintojen alussa käyttämään aikaa opinnäytetyön aiheen pohtimiseen sekä opinnäytetyön merkityksen kirkastamiseen oman osaamisen kehittämisessä ja kuvaamisessa ja opintojen sujuvassa etenemisessä. Myös opettajien on tärkeää tuntea tämä vaihtoehto ja mahdollistaa omalta osaltaan sen toteuttaminen – kuten omassa tapauksessani esimerkillisesti tapahtuikin.

Kannustan myös oman olemassa olevan osaamis- ja kokemuspääoman hyödyntämiseen opinnäytetyössä. Vaikka sen tunnistamisessa ja kuvaamisessa on oma työnsä, on se oivallinen tapa reflektoida omaa kokemustietoa ja mahdollista asiantuntijatietoa suhteessa tutkittuun tietoon. Pidän tätä tärkeänä, koska uskon, että kokemustiedon, asiantuntijatiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu ja niiden integrointi tulevat tulevaisuudessa saamaan entistä enemmän huomiota.

Tieto opinnäytetyöni sijoittumisesta Osaaja-opinnäytetyökilpailussa nosti kyyneleet silmiini. Samoin kiitollisuudesta kumpuava liikutus oli läsnä tuossa kuvassa, jossa kädessäni on tuore tutkintotodistus. Olennaista ei ole palkinto itsessään, vaan nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen. Kiitos kaikille, jotka mahdollistitte minulle tämän elämyksen.

Teille, joiden opinnäytetyö on vielä suunnitteilla tai työn alla, haluan vilpittömästi sanoa, pyytäkää, ottakaa vastaan ja antakaa palautetta. Uskaltamalla pysähtyä ja nauttia hetkestä koko opinnäytetyöprosessista tulee suorittamisen sijaan merkityksellinen vaihe kasvupolullanne.

Kirsi Sainio-Lehtimäki

Kirjoittaja valmistui maaliskuussa 2022 tradenomiksi (ylempi AMK) johtamisen ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta. Hän on työskennellyt Ulvilan kaupungin hallintopäällikkönä toukokuusta 2022 alkaen.

Hänen opinnäytetyönsä Työelämän laadun kehittämismalli palkittiin vuoden 2023 Osaaja-opinnäytetyökilpailussa.

Kuva: Kirsi Sainio-Lehtimäki